DISCLAIMER VOOR HTTPS://WWW.DEETIKETGARAGE.NL
De Etiket Garage. (Kamer van Koophandel: 76923037),
hierna te noemen deetiketgarage.nl, verleent u hierbij toegang tot https://www.deetiketgarage.nl
(“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
deetiketgarage.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te
verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
deetiketgarage.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.
Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van deetiketgarage.nl.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met deetiketgarage.nl.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan deetiketgarage.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij deetiketgarage.nl.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van deetiketgarage.nl,
behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht),
tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator
(http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.